MESSAGE D'AMOUR

back 1979 next


MESSAGE D'AMOUR

Philips Japan

 1. IN THE SEASON (Kisetsu no naka de) (3:14)
  (Chiharu Matsuyama)
 2. DREAM FLOWER (Muso bana) (2:54)
  (Hiroshi Madoka)
 3. SENTIMENT (Kokoro Moyo) (3:25)
  (Yosui Inoue)
 4. LONELY CORNER (Yume sarishi machi kado) (3:31)
  (Shinji Tanimura - Takao Horiuchi)
 5. STRAWBERRY REPORT (Ichigo hakusho o moichido) (3:09)
  (Yumi Arai)
 6. EVERY CHILD HAS A BEAUTIFUL NAME (3:33)
  (Yoko Naharashi - Akira Itoh - Yukihide Takekawa)
 7. MONKEY MAGIC (3:26)
  (Yoko Narahashi - Yukihide Takekawa)
 8. CALIFORNIA SHOWER (2:58)
  (Sadao Watanabe)
 9. MID-NIGHT TRAIN (Yogisha) (3:39)
  (Mayumi Itsuwa)
 10. PROOF OF THE MAN (3:47)
  (Yaso Saijo - Yuji Ohno)